Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, viên chức hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của mỗi đơn vị trường học. Đây là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua của năm học trước đồng thời đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 17 tháng 9 năm 2019, nhà trường và công đoàn trường mầm non Thị Trấn đã nghi long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 -2020.  Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã được phát động, triển khai từ những năm học trước, rút ra bài học kinh nghiệm, tìm giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong năm học 2019-2020; Thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công  nghiệp hóa, hiện  đại  hóa trong điều  kiện  kinh  tế  thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Mở đầu là các tiết mục văn nghệ do các cô giáo thể hiện

Đ/c Vũ Thị Thu Hương - Hiệu trưởng đọc dự thảo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức, NLĐ năm học 2018 -2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 -2020.

Đ/c Nguyễn Thị Hường - CTCĐ trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2018 -2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

 

Các ý kiến đóng góp, thảo luận

Bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2019 -2021

Ban thanh tra nhân dân ra mắt

Kí cam kết thi đua