Thực hiện kế hoach số 132/KH-MNSP ngày 05/10/2021; Kế hoạch tổ chức thực hiện CNTT năm học 2021-2022, căn cứ vào Kế hoạch của đơn vị TCM nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động UDCNN tại các lớp.